verouchenie_02

 1. ГЛАВА ВТОРА
  БОГ СЕ ОТКРИВА НА ЧОВЕКА
  божествено откровение
  1. Какво открива Бог на човека?
  В Своята доброта и мъдрост Бог се открива на човека. Той със събития и думи открива Себе си и Своя благоволен замисъл, който извечно е предустановил в Христос за доброто на човешкия род. Този замисъл цели всички хора чрез благодатта на Свети Дух да станат съучастници в Божествения живот като осиновени чеда на Неговия единороден Син.
  1. Кои са първите етапи на Божественото откровение?
  Още от началото Бог откри Себе си на нашите прародители Адам и Ева и ги подкани към съкровено общение със Себе си. След тяхното падение Той не прекъсна Своето откровение и обеща спасение за цялото им потомство. След потопа Той сключи с Ной завет между Себе си и всички живи същества.
  1. Кои са следващите етапи на Божественото откровение?
  Бог избра Авраам, извиквайки го от страната му, за да го направи „баща на много народи“ (Бит. 17:5) и обещавайки му да благослови в него „всички земни племена“ (Бит. 12:3). Народът, произлязъл от Авраам, ще бъде пазител на обещанието, дадено на Патриарсите. Бог създаде Израил като избран Свой народ, спасявайки го от египетското робство, сключи с него Завета на Синай и му даде чрез Мойсей Своя закон. Пророците възвестяват цялостното изкупление на Божия народ и спасение, което ще обхване всички народи в нов и вечен завет. От народа на Израил, от коляното на цар Давид ще се роди Месията: Исус.
  1. Кой е пълният и окончателен етап на Божественото откровение?
  Осъщественият в Неговото въплътено Слово, Исус Христос, посред- ник и пълнота на Откровението. Той, единородният син Божи, станал човек, е съвършеното и окончателно Слово на Отца. С изпращането на Сина и дара на Свети Дух Откровението вече е окончателно изпълнено, макар че в течение на вековете вярата на Църквата ще трябва постепенно да открие цялото му значение.
  “Откакто Той ни даде Своя Син, който е Неговото единствено и определящо Слово, Той каза всичко – едновременно и наведнъж – чрез това Свое Слово и няма какво повече да каже.“ (Св. Йоан Кръстни).
  1. Каква стойност имат частните откровения?
  Макар и да не принадлежат към съкровищницата на вярата, те могат да помогнат да се живее същата вяра, стига да удържат строгото ѝ насочване към Христос. Учителната власт на Църквата, в чиято компетенция е оценката на такива частни откровения, не може да приеме онези, които претендират да превъзхождат или да поправят окончателното Откровение, което е Христос.
  Предаване на Божественото откровение
  1. Защо и по какъв начин се предава Божественото откровение?
  Бог „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1Тим. 2:4), т.е. на Исус Христос. Необходимо е следователно Христос да бъде благовестен на всички човеци в съответствие с Неговата собствена заповед: „Идете, научете всички народи“ (Мат. 28:19). Тъкмо това се осъществява чрез Апостолското предание.
  1. Що е Апостолско предание?
  Апостолско предание е приемствеността на Христовото послание, което се осъществява още от самото начало на християнството чрез проповедта, свидетелството, институциите, богослужението, вдъхновените писания. Апостолите предадоха на своите наследници епископите, а чрез тях на всички поколения и така до края на света, всичко онова, което бяха получили от Христос и научили от Свети Дух.
  1. По какъв начин се осъществява Апостолското предание?
  Апостолското предание се осъществява по два начина: чрез живото предаване на Божието слово (или просто – Предание) и чрез Свещеното писание, което е същото послание на спасението, но в писмен вид.
  1. Каква е връзката между Преданието и Свещеното писание?
  Преданието и Свещеното писание са тясно свързани помежду си и се съгласуват. И двете правят осезаемо и плодотворно присъствието на Христовата тайна в Църквата и извират от един и същ Божествен извор, съставят една единствена свята съкровищница на вярата, от която Църквата черпи своята сигурност за всички откровени истини.
  1. На кого е поверена съкровищницата на вярата?
  Съкровищницата на вярата се поверява от апостолите на цялата Църква. Целият Божи народ, със свръхестествения усет на вярата, подкрепян от Свети Дух и воден от Учителната власт на Църквата, приема Божественото откровение, все по-дълбоко вниква в него и все по-пълноценно го живее.
  1. На кого е поверено автентичното тълкуване на съкровищницата на вярата?
  Автентичното тълкуване на съкровищницата на вярата е поверено единствено на живата Учителна власт на Църквата, т.е. на наследника на Петър, Римския епископ, и на епископите в общение с него. На Учителната власт, която чрез служението си на Божието слово се радва на сигурната харизма на истината, е поверено и определянето на догмите. Те са истини, съдържащи се в Божественото откровение. Тази власт се разпростира и до истините, неизбежно свързани с откровението.
  1. Каква е връзката между Писанието, Преданието и Учителната власт?
  Те са тъй тясно свързани помежду си, че нито едно от тях не съществува без другите. Всички заедно по свой начин и под въздействието на Свети Дух допринасят ефективно за спасението на душите.
  Свещеното писание
  1. Защо Свещеното писание учи на истината?
  Тъй като сам Бог е автор на Свещеното писание, затова се нарича Боговдъхновено и учи, без да сгреши, истините, необходими за нашето спасение. Светият Дух вдъхнови човешките автори, които написаха това, което Той искаше да ни научи. Християнската вяра обаче не е „религия на Книгата“, а на Словото на Бога, „което не е написана и безмълвна дума, а въплътено и живо Слово“ (Св. Бернар от Клерво).
  1. Как да се чете Свещеното писание?
  Свещеното писание трябва да бъде четено и тълкувано с помощта на Светия Дух и под ръководството на Учителната власт на Църквата според три критерия: 1) внимание към съдържанието и целостта на Писанието; 2) четене на Писанието в живото предание на Църквата; 3) зачитане на аналогията на вярата, т.е. на връзката между истините на вярата.
  Човек откликва на Бог
  1. Що е канон на Писанието?
  Канон на Писанието е пълният списък на свещените книги, който Църквата определи чрез Апостолското предание. Канонът съдържа 46 (50 По превода на седемдесетте (LXX)) съчинения в Стария завет и 27 в Новия.
  1. Какво е значението на Стария завет за християните?
  Християните почитат Стария завет като истинско слово на Бог. Всички негови книги са боговдъхновени и запазват своята непреходна стойност. Те свидетелстват за Божествената педагогика на спасителната любов на Бог. Те са писани най-вече, за да подготвят идването на Христос, Спасителя на света.
  1. Какво е значението на Новия завет за християните?
  Новият завет, в чийто център е Исус Христос, ни предава оконча- телната истина на Божественото откровение. В него четирите евангелия на Матей, Марко, Лука и Иоан, които са първичното свидетелство за живота и учението на Исус, са сърцето на цялото Писание и заемат уникално място в Църквата.
  1. Какво единство съществува между Стария и Новия завет?
  Писанието е едно, защото едно е Словото Божие, един е спасителният Божествен план, едно е Божественото вдъхновение и на двата завета. Старият завет подготвя Новия, а Новият завет е изпълнение на Стария, двата се допълват взаимно.
  1. Каква е функцията на Свещеното писание в живота на Църквата?
  Свещеното писание дава опора и мощ за живота на Църквата. То е за децата на Църквата сила на вярата, храна и извор на духовен живот. То е душата на богословието и пастирската проповед. Псалмистът казва, че е „светило за ногата ми и светлина за пътеката ми“ (Пс. 118:105). Ето защо Църквата насърчава честото четене на Свещеното писание, защото „непознаването на писанията е непознаване на Христос“ (Св. Йероним).